Διοικητικό Συμβουλίου

Ο Όμιλος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο έτη, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Οι σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους Τάξεως, Αντισφαίρισης, Μπριτζ, Έργων και Συντήρησης, Δημοσίων Σχέσεων και Εντευκτηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει βοηθούς των Εφόρων από τα μέλη του Ομίλου, σε απεριόριστο αριθμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου για τα έτη 2017-2019 (σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της 16/3/2017) συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος Πέτρου Γιάννης Αξιωματικός ΠΝ ε.α. 
Αντιπρόεδρος Τσερκέζογλου Αναστάσιος Αξιωματικός ΠΝ ε.α. 
Γενικός Γραμματέας  

Παλόγλου Γιάννης

Στέλεχος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

Ταμίας Κιττάκης Ευστράτιος  Ορκωτός Λογιστής 
Εφ. Τάξεως Πριοβόλου Τζένη  Αισθητικός
Εφ. Αντισφαίρισης   Αστρεινίδης Άγγελος   Επιχειρηματίας Πληροφορικής
Εφ. Έργων & Συντήρησης Αθανασόπουλος Γεώργιος  Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχ
Εφ. Εντευκτηρίου & Εφ. Μπριτζ Ελένη Σκάρπα  Στέλεχος Τραπέζης Ελλάδος
 Εφ. Δημόσιων Σχέσεων   Ιωάννου Γεώργιος  Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών