Γενική Συνέλευση 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

Ο Πρόεδρος του ΑΟΑΠ σύμφωνα με το Άρθρο 34 του καταστατικού του καλεί τα μέλη του Ομίλου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00

Η Συνέλευση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου (Κυλικείο)

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό του Ομίλου στο Άρθρο 5.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι

 

  1. Επικύρωση πρακτικών τελευταίας Γενικής Συνέλευσης
  2. Λογοδοσία Πεπραγμένων ΔΣ έτους 2013, Οικονομικός Απολογισμός, Πόρισμα Ελεγκτών
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2014
  4. Έγκριση Γενικού Σχεδίου Ενεργείας
  5. Εκλογή Εξελεγκτικής επιτροπής έτους 2014 (τρία μέλη αρθ. 40 καταστατικού)

 

Ενημερωτικός φάκελος θα διατίθεται στα γραφεία και στην ιστοσελίδα (www. aoap.gr) του Ομίλου από 15/3/2014 και μετά.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Άγγελος Αστρεινίδης